תקנון שימוש

תנאי השימוש באתר אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי בכתובת   www.a-baranes.co.il (להלן: "האתר").

1. תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה. תנאי השימוש יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין אביגיל ברא -נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי הן לצורך השימוש באתר. אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.

2. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

3. האתר מציע שירותים ומידע בנושאי ייעוץ שונים וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין לאביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו.

4. המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא (As Is), אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והיא לא תשא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי לאותם מקורות מידע ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.

6.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג. לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

7. זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר וייתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר ולמעט בחוקים, בחקיקת המשנה, בחוזרים ובפסקי הדין המתפרסמים בו, שייכים ל אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי.

8. תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ואין היא מתחייבת על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.

9. כל הנתונים שימסור משתתף באתר לאביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ויהוו נכס של    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי. במקרה בו תבקש    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו.

10. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.

11. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם.

12. בכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראים לשימוש ו/או הסתמכות כלשהי, כאמור, משום סיבה שהיא ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם ו/או מכל סיבה אחרת נוספת.

13. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בפרטים שלך, אנא הודיע לנו באופן מיידי על כך באמצעות טופס הצור קשר באתר 

14. השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן.
14.1   אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי רשאית לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן, אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.

14.2 לאביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי היכולת לפקח על השימוש באתר והיא רשאית לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.

14.3 כל הנכנס לאתר מאשר כי קרא את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם.

15. בכפוף לתנאי השימוש, כל אדם אשר נרשם לאתר (כמפורט להלן) רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.

16. הנך מצהיר כי כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות. אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

17. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של   אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

18.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

19. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף ש   אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

20.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את שיווק השירותים ו/או המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

21.1 הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

21.2 נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

21.3 בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה באביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי, באתר, בציודו, במידע המצוי ב   אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ו/או במשתמשים אחרים.

רישום לאתר ומסירת מידע אישי

22. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמא. הנך מצהיר כי השימוש בשם המשתמש ובסיסמא הוא לשימושך האישי וכי הנך מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמא באופן סודי וראוי ולא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו כל שימוש.

23. הנך מתחייב למסור ל   אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי מידע מלא, נכון ומדויק ולעדכן את  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי על כל שינוי מיד לאחרשנודע לך על כך.

24. הנך מצהיר כי הנך יודע כי אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי עשויה לעשות שימוש במידע לצרכיה, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו ולשם כך הנך מתיר לה לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ובכפוף לתנאי הפרטיות.

25. העלאת מידע ומסירתו לאביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה את הסכמתך לכך כי    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי יכולה לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לתנאי הסכם זה. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי בגין הפרת זכויות קנין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש.

26. אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה.    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

27.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך תקינה ואיכותית.    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו - ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.

28.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של   אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי.

29. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך.

30. הנך מתחייב לשפות את אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.


מדיניות פרטיות

46. הסעיפים הבאים מתארים את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי ("האתר") והינם חלקבלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

47. במהלך השימוש או הגלישה באתר, הנך עשוי להתבקש למסור מידע שמזהה אותך באופן אישי כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. במסירת המידע כאמור, הנך נותן הסכמתך להעברת המידע לצדדים שלישיים, לרבות לחברות האשראי לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע הזמנתך ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

48. כחלק מתפעול שוטף של האתר,    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי משתמשת ב- Cookies ("עוגיות") המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

49.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי עשויה לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.

50. באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר.    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

51.  אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה.אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

52.    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי תמחק מידע שנאסף על ידה, אשר לא נעשה בו כל שימוש ואשר ביקש בעל המידע בכתב למוחקו.

53.    אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

54. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.

55. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, במחוז ירושלים.